Pěkné a čisté ubytování v centru města Zlína

Těšíme se na Vaši návštěvu
Rezervace
Bezbarierový přístup
Dvou až čtyřlůžkové pokoje
Kapacita 12 pokojů (max. 35 osob)
Kuchyňky, výtah, bezplatná WiFi
Parkování u budovy

Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR

I.

Základní ustanovení
   

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SENIMA spol. s r.o. IČ 25310836 se sídlem Antonínova 5174, 549, 760 01 Zlín (dále jen: „správce“).    

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: SENIMA spol. s r.o. IČ 25310836 se sídlem Antonínova 5174, 549, 760 01 Zlín

email: senima@seznam.cz

telefon: 775 911 581    

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.    

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
   

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky ubytování.    

1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
   

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je        

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,    

2. Účelem zpracování osobních údajů je        

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,    

3. Ze strany správce nedochází  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů
   

1. Správce uchovává osobní údaje        

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).    

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
   

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby        

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,    

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva
   

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte        

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,        

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.        

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.        

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a        

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.    

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
   

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.    

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přístup do počítače pod heslem, vytištěné doklady jsou uzamčeny ve skříni.    

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení
   

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.    

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Děkujeme! Brzo se vám ozveme!