Pěkné a čisté ubytování v centru města Zlína

Těšíme se na Vaši návštěvu
Rezervace
Bezbarierový přístup
Dvou až čtyřlůžkové pokoje
Kapacita 12 pokojů (max. 35 osob)
Kuchyňky, výtah, bezplatná WiFi
Parkování u budovy

Ubytovací řád

Ubytovny GEBRA,  Antonínova 5174, Zlín 760 01, tel. 775 911 581

1)     Ubytovna může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný průkaz totožnosti. U hromadných kolektivů je nutné předložit soupis ubytovaných s uvedením bydliště a data narození.

2)     Užívání ubytovny je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekční nemocí.

3)     Rezervaci ubytování poskytuje ubytovna na základě dohody a písemné objednávky.

4)   Pokoj je rezervován do 17.00 hod. v den nástupu, pokud nebude dohodnuto jinak.

5)   Nástup na ubytování je v rozmezí od 14.00 – 20.00 hod., pokud nebude jiný čas dohodnut předem.

6)     Ubytovna neodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za peníze a cenné věci.

7)     Přijímání návštěv v pokojích ubytovny je zakázáno.

8)     Ubytovna neručí za zranění ubytovaných osob, způsobených vlastní vinou.

9)     Občan nebo kolektiv užívá ubytovací prostor pouze po dobu sjednanou s ubytovnou. Host ukončuje pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovna oprávněna účtovat mu pobyt za další den.

10)     V prostorách ubytovny je kouření zakázáno. V případě porušení pokuta 500,- Kč.

11)     V prostorách ubytovny nesmí ubytovaný přemisťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

12)    V objektu ubytovny není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, mimo spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

13)    Ubytovaný je povinen uzavírat po použití vodovodní uzávěry, zhasínat světla a vypnout el. spotřebiče. Při odchodu z ubytovny zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje.

14)    V době od 22,00 hodin do 6,00 hodin je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a uzamykat hlavní vchod ubytovny při příchodu i odchodu.

15)    Za škody způsobené na majetku odpovídá ubytovaný podle OZ.

16)    Parkování motorových vozidel je možné pouze na vyhrazených místech.

17)    Cenu za ubytování je ubytovaný povinen uhradit v souladu s platným ceníkem nejpozději při nástupu.

18) Na ubytovně je zakázáno konzumovat alkohol a jiné návykové látky.

19) Ubytovaný je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

20) Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pokojích, soc. zařízení a v kuchyňkách.

21) Pokud ubytovaný nenastoupí  z vážného důvodu,  nebo předčasně ukončí pobyt, činí storno poplatek  50% z vyúčtované částky.

22)  Ubytovaní jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. Při nedodržení má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, bez nároku na vrácení zaplacených finančních prostředků i storno poplatků dle výše uvedené bodu č. 21).

Ve Zlíně dne 1.1.2019

Zpracovala:  Hana Semelová

Děkujeme! Brzo se vám ozveme!